Produkcja jaj

Wysoka produktywność kur nieśnych wymaga zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych, w których szczególną rolę odgrywa właściwa temperatura w pomieszczeniu zarówno w zimie, jak i w lecie.

Temperatura otoczenia ma bardzo istotny wpływ na zdrowotność, wzrost i użytkowość ptaków. Dla kur nieśnych temperatura otoczenia, która pobudza do zwiększonej przemiany materii, zawiera się w zakresie od 13°C do 18°C. W tym przedziale konwersja paszy jest najbardziej optymalna. Ponadto temperatura otoczenia ma istotny wpływ na jajeczkowanie – przy 6°C nieśność obniża się o 50%, a ustaje przy temperaturze otoczenia -4°C. W temperaturach powyżej 20°C kury znoszą jaja mniejsze i w cieńszej skorupce. Przy temperaturach powyżej 35°C gwałtownie rośnie ryzyko padania kur z przegrzania.

Wzrost temperatury powyżej 25°C o każdy kolejny 1°C powoduje spadek nieśności o 1,5%, natomiast przy temperaturze otoczenia powyżej 30°C następuje gwałtowne zmniejszenie spożycia paszy i produkcji. Nieśność obniża się zarówno w przypadku przekraczania temperatur w dolnej, jak i w górnej granicy optimum. Ryzyko przegrzania nasila się latem i jesienią, co powoduje dwu-,trzykrotny wzrost ilości wypitej wody. Konsekwencją tego jest zwiększone wydalanie witamin i minerałów z organizmu, a także zmniejszenie ilości przeciwciał w organizmie, co powoduje wyższą podatność ptaków na choroby.

W wyniku zwiększenia temperatury powyżej 24°C wzrasta śmiertelność dorosłych ptaków.

Innym ważnym aspektem temperatury w kurniku jest jej stabilność. Pomiary wykazały spadek nieśności z 48% do 40% w przypadku wzrostu amplitudy temperatur w kurniku pomiędzy dniem a nocą z 3°C do 6°C (pomiary przy przekroczeniu w dół nocnej temperatury optymalnej).

Największe spadki nieśności występują przy gwałtownych zmianach temperatury. Dobrze funkcjonująca ferma kur nieśnych to przede wszystkim pomieszczenia, które dobrze chronią zwierzęta przed bezpośrednim wpływem klimatu zewnętrznego.

Zastosowane materiały termoizolacyjne powinny zabezpieczać przed spadkiem temperatury w kurniku poniżej 10°C przy obniżeniu się temperatury zewnętrznej poniżej -15°C, ale również chronić przed występowaniem wewnątrz temperatur powyżej 25°C podczas letnich upałów. W takim bowiem środowisku ptak całą pobraną z paszy energię zamieni na produkcję jaj, a nie na regulację temperatury ciała.